Javno pravobraniteljstvo op?ine ?itluk

Ispis
Mladenka Stoji? , dipl. iur.
Javna pravobraniteljica op?ine ?itluk

Adresa: Trg rtava Domovinskog rata 2,
88260 ?itluk

Tel. 036 / 644-351 i 640-126
Fax: 036 / 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Opis poslova:

Javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zatite, imovine i imovinskih interesa op?ine ?itluk, njenih organa i drugih tijela koja se financiraju iz njenog prora?una, ili u odnosu na njih obavlja osniva?ka prava.

Nadlenost i djelokrug rada pravobraniteljstva regulirana je Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HN/K (Narodne novine HN/K, broj: 8/99, 3/04, 11/08).

Poslove zastupanja pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim i upravnim postupcima u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i op?im aktima. U zastupanju javno pravobraniteljstvo po zakonu je ovlateno preduzimati sve radnje koje je ovlatena poduzimati stranka u postupku.

Pravobraniteljstvo vri poslove zastupanja pred sudovima, upravnim organima, obra?uje predmete, sa?injava tube, ulae redovne i izvanredne pravne lijekove, daje pravna miljenja na ugovore imovinsko-pravne prirode, ugovore o koncesiji, sudjeluje u postupku prilikom dodjele gra?evinskog zemljita fizi?kim i pravnim osobama sukladno Zakonu o gra?evinskom zemljitu. U postupku donoenja zakona, drugog propisa i op?eg akta kojim se ure?uju imovinsko-pravni odnosi, zatita vlasnitva op?ine i dobara od op?eg interesa, obvezno se pribavlja miljenje mjerodavnog pravobraniteljstva.

Osim navedenog, pravobraniteljstvo osigurava zakonito, stru?no i efikasno vrenje poslova iz svoje nadlenosti, ostvaruje suradnju s op?inskim tijelima, s pravosudnim tijelima i pravobraniteljstvima.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537