Javni natje?aj za izbor i imenovanje ?lanova tijela upravljanja javnih ustanova kojima je Op?ina ?itluk osniva?

Ispis

Na temelju ?lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i ?lanka 112. Statuta op?ine ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj 2/08, 6/08 i 3/13), Op?inski na?elnik raspisuje

J A V N I N A T J E ? A J
ZA IZBOR I IMENOVANJE ?LANOVA TIJELA UPRAVLJANJA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OP?INA ?ITLUK OSNIVA?

Cijeli tekst natje?aja dostupan je na ovom linku
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537