Odrana 3. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?e U Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ju?er je odrana 3. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Vije?nici OV ?itluk na ju?eranjoj sjednici usvojili su Izvje?e o radu Op?inskog vije?a ?itluk za 2016. godinu, te Programa rada Op?inskog vije?a ?itluk za 2017. godinu. Tako?er, vije?nici su na 3. sjednici potvrdili rjeenje kojim se imenuje Javna pravobraniteljica op?ine ?itluk, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanisti?kog plana za urbano podru?je naseljenih mjesta Me?ugorje i Bijakovi?i, kao i Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Urbanisti?kog plana za urbano podru?je naseljenih mjesta Me?ugorje i Bijakovi?i.

Na ju?eranjoj sjednici imenovani su ?lanovi Savjeta plana za stru?no pra?enje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana Bare 1. Uz ovo imenovanje Op?insko vije?e ?itluk ju?er je tako?er imenovalo ?lanove Upravnog vije?a Doma zdravlja ?itluk.

Op?insko vije?e ?itluk je u 2016. godini donijelo ukupno 168 akta iz nadlenosti ovog predstavni?kog tijela jedinice lokalne samouprave. Vije?nici su donijeli Program rada Vije?a za 2016. godinu, 119 odluka, 26 rjeenja te 22 zaklju?aka, a izvje?e o radu za proteklu godinu usvojeno je jednoglasno, nakon ?ega je usvojen i Program rada Vije?a za 2017. godinu.

Vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk na ju?eranjoj sjednici jednoglasno su donijeli odluku kojom se potvr?uje rjeenje o imenovanju diplomirane pravnice Mladenke Stoji? na dunost Javnog pravobranitelja op?ine ?itluk. Uz imenovanje Javne pravobraniteljice op?ine ?itluk, na 3. sjednici OV ?itluk imenovan je Upravni odbor Doma zdravlja ?itluk i ?lanovi Savjeta plana za stru?no pra?enje i usmjeravanje izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana Bare 1.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Urbanisti?kog plana za urbano podru?je naseljenih mjesta Me?ugorje i Bijakovi?i, te Odluku o usvajanju Prostorne osnove Urbanisti?kog plana za urbano podru?je naseljenih mjesta Me?ugorje i Bijakovi?i, vije?nici Op?inskog vije?a ?itluk usvojili su nakon obrazlaganja potrebe za donoenje ovakvih odluka od strane Vesne Vasilj, pomo?nice na?elnika iz Slube za graditeljstvo, prostorno ure?enje i zatitu okolia, gospo?e Nade Komadina kao predstavnika izra?iva?a plana, i provedene opsene rasprave.

Op?insko vije?e ?itluk ju?er je tako?er dalo suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a u ?itluku i rijeilo pitanja ispred Slube za gospodarstvo i Slube za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537