Najavljujemo 4. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

najavaNa temelju ?lanka 31. stavak 3. Statuta op?ine ?itluk ("Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i ?lanka 29. Poslovnika o radu Op?inskog vije?a ?itluk (Slubeno glasilo Op?inskog vije?a op?ine ?itluk, broj: 2/11) predsjednik Op?inskog vije?a Predrag Smoljan sazvao je 4. sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk. Sjednica ?e se odrati 28. velja?e (utorak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Za 4. redovitu sjednicu Op?inskog vije?a ?itluk predloen je sljede?i dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa tre?e sjednice Op?inskog vije?a ?itluk;

2. Pitanja vije?nika;

3. a) Prijedlog Plana Prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvrenju Plana Prora?una Op?ine ?itluk za 2017. godinu;

4. Prijedlog zaklju?ka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, na?inu i visini pristojbe za priklju?enje na javnu kanalizaciju;

5. a) Odluka o usvajanju Zoning plana turisti?ke zone T1 i T2 K.O. Me?ugorje;
b) Odluka o provo?enju Zoning plana turisti?ke zone T1 i T2 K.O. Me?ugorje za razdoblje 2016-2023. godine;

6. Prijedlozi akata o imenovanjima ?lanova:
- Upravnog vije?a Centra za socijalni rad ?itluk;
- Upravnog vije?a Kulturno-informativnog centra ?itluk;
- kolskog odbora Osnovne kole ?erin u ?erinu;

7. Prijedlog rjeenja o imenovanju Organizacijskog odbora Turisti?ko-kulturno gospodarske manifestacije "Dani berbe gro?a Brotnjo";

8. Prijedlog rjeenja o imenovanju ?lanova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Op?ine ?itluk;

9. Prijedlozi za rjeavanje pitanja ispred Op?inske slube za geodetske i imovinsko pravne poslove;

10. Izvje?a o radu za 2016. godinu:
- Kulturno-informativni centar ?itluk;
- Javno pravobraniteljstvo op?ine ?itluk;

11. Informacija o provedbi Odluke o uvo?enju ( naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekoloke pristojbe;

12. Razno.

Predsjednik OV ?itluk
Predrag Smoljan, dipl.oec

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537