Najavljujemo: Samostalna izloba fra Tihomira Bazine 21. oujka u ?itluku

Ispis

izlobaOtvorenje izlobe Po?etak akademskoga grafi?ara fra Tihomira Bazine, odrat ?e se u utorak, 21. oujka u 19:30 sati, u Galeriji klub Matice hrvatske u ?itluku.

Ovo je deseta samostalna izloba fra Tihomira Bazine koji se kroz ciklus slika Po?etak vra?a na osnovni motiv i simbol kr?anstva. Vjeto odra?enim prikazima iz Kristovog ivota, umjetnik nas upu?uje na ono esencijalno i bitno.

U prikazima Krista primjetna je doza melankolije, usamljenosti i izoliranosti, ali i smirenog prihva?anja onoga sto treba do?i. Bazinina djela nas tjeraju na razmiljanje o naim vlastitim ivotima i utje?u na propitkivanje osobnih ljudskih, religijskih i filozofskih tema.

Biografija:
Fra Tihomir Bazina ro?en je u Ko?erinu (iroki Brijeg) 1981. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u irokom Brijegu diplomirao je 2004. godine te stekao zvanje akademskog grafi?ara i profesora likovne kulture. Tako?er je diplomirao filozofsko teoloki studij na Katoli?kom bogoslovnom fakultetu Sveu?ilita u Zagrebu 2012. godine, te dobio dekanovu nagradu za najbolji diplomski rad.

Do sada je izlagao na devet samostalnih, te vie skupnih izlobi u zemlji i inozemstvu. Posebno isti?e izlaganje na Pasionskoj batini u Zagrebu 2008. i 2012. godine. Autor je potanskih maraka HP Mostar: Boi? i Nova godina 2013., Me?ugorska ukazanja 2016., te Boi? i Nova godina2016. Od akademske godine 2013./2014. radi kao asistent na Akademiji likovnih umjetnosti u irokom Brijegu te predaje kolegij Ure?enje crkvenih prostora I. i II.

Autor je ilustracija za slikovnicu Sveti Stjepan prvi kr?anski mu?enik i ilustracija za Kalendar sv. Ante 2015. Povodom godine posve?enog ivota, na natje?aju kojega je organizirala Konferencija viih redovni?kih poglavara i poglavarica, dobio je prvu nagradu za sliku Zajedno i u smrti. Trenutno ivi i radi u ?erinu.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537