Odrana 7. sjednica Op?inskog vije?a ?itluk

Ispis

vije?eJu?er je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra odrana sedma redovita sjednica Op?inskog vije?a ?itluk. Na ju?eranjoj sjednici informaciju o radu Policijske stanice ?itluk u 2016. godini vije?nicima je prezentirao eljko Ostoji?, zapovjednik PS ?itluk, a uz spomenutu to?ku dnevnog reda vije?nici su tako?er usvojili Izvje?e - Elaborat Op?inskog povjerenstva za procjenu teta od prirodnih i drugih nepogoda u svezi niskih temperatura - mraza od 19. - 22.04.2017. godine na poljoprivrednim kulturama na podru?ju cijele op?ine ?itluk, imenovali ?lanove tijela upravljanja u pet ustanova kojima je Op?ina ?itluk osniva? i dali suglasnost na statute Gradske ljekarne ?itluk i Kulturno-informativnog centra ?itluk, kao i suglasnost Povjerenstvu za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk za provedbu traenih aktivnosti.

eljko Ostoji?, zapovjednik PS ?itluk, vije?nicima OV ?itluk prezentirao je informaciju o radu PS ?itluk, nakon ?ije je prezentacije na?elnik op?ine ?itluk Marin Radii? pohvalio suradnju Op?ine ?itluk i PS ?itluk, a vije?nici pohvalili rad PS ?itluk.

O provedenoj procijeni teta nastalim na poljoprivrednim kulturama uslijed niskih temperatura u razdoblju od 19. - 22.04.2017. godine Op?insko povjerenstvo za procjenu teta od prirodnih i drugih nepogoda vije?nike je informiralo putem Elaborata o procijenjenoj teti od niskih temperatura mraza od 19. - 22.04.2017. godine. Na 7. sjednici OV ?itluk elaborat je prezentirao Ivan Iko Ostoji?, ?lan Op?inskog povjerenstva, a Ostoji? je u svom izlaganju naglasio da je Povjerenstvo utvrdilo tetu u iznosu 3.906.825,56 KM, od toga 3.379.665,56 KM u vlasnitvu fizi?kih osoba, a u vlasnitvu pravnih osoba 527.160,00 KM. Op?insko povjerenstvo za procjenu tete zaprimilo je ukupno 1001 prijavu- zahtjev za procjenu teta na poljoprivrednim kulturama.

Vije?nici OV ?itluk na ju?eranjoj sjednici dali su svoju suglasnost na imenovanje ?lanova tijela upravljanja u Srednjoj koli dr. fra Slavka Barbari?a, Osnovnoj koli fra Didaka Bunti?a, Osnovnoj koli Bijakovi?i, Osnovnoj glazbenoj koli Brotnjo i u Dje?jem vrti?u ?itluk.

Za ?lanove kolskog odbora S dr. fra Slavka Barbari?a imenovani su: Boko Pehar, Diana Prskalo, Ivan Dugandi? (predstavnici Osniva?a), Dario Kara?i?, Branka Vasilj, Marija Juri?i? Vasilj (predstavnici djelatnika), Ivan Primorac, An?elka Stoji? i Suzana Vasilj (predstavnici roditelja).

Za ?lanove kolskog odbora O fra Didaka Bunti?a imenovani su: Marija Vasilj, Josip Grbavac, Ivan Krasi? (predstavnici Osniva?a, Boana Bevanda, Milenka ego, Tereza Pehar (predstavnice djelatnika), Robert Kordi?, Damir Volari? i Dalija Krasi? (predstavnici roditelja).

Za ?lanove kolskog odbora O Bijakovi?i imenovani su: Marin Sivri?, Ilija ego, Dragan Ostoji? (predstavnici Osniva?a), Janja ?avar, Snjeana Bevanda, Ruica Ferenc (predstavnice djelatnika), Franjo Vasilj, Nino arac i Marija Bara? (predstavnici roditelja).

Za ?lanove kolskog odbora OG Brotnjo imenovani su: Valentina Bevanda, Drago Pehar (predstavnici Osniva?a), Alen Kajan, Marina Mitar (predstavnici djelatnika), Andrijana Zubac i Ivica Berii? (predstavnici roditelja).

Za ?lanove Upravnog vije?a Dje?jeg vrti?a ?itluk iz reda Osniva?a na ju?eranjoj sjednici imenovani su: Ivanka Prusina, Ilko Prusina i Dragan Soldo.

?lanovi kolskih odbora i upravnog vije?a imenovani su na ?etverogodinji mandat, a rjeenja o imenovanju stupaju na snagu 05.07.2017. godine.

Op?insko vije?e ?itluk na 7. sjednici donijelo je zaklju?ke kojim se daje se suglasnost na Statut Gradske ljekarne ?itluk i Statut Kulturno-informativnog centra ?itluk.

Tako?er, Op?insko vije?e ?itluk donijelo je Odluku o davanju suglasnosti Povjerenstvu za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk. Ovom odlukom daje se suglasnost Povjerenstvu za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk za poduzimanje aktivnosti vezanih za prijenos ekshumiranih neidentificiranih posmrtnih ostataka rtava II. svjetskog rata i pora?a i pokapanje istih na Memorijalnom groblju mira na Bilima.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537