Ministarstvo za pitanje branitelja HN objavilo Javni poziv za podnoenje zahtjeva za lije?enje i medicinsku rehabilitaciju za pripadnike braniteljske populacije

Ispis

javni pozivMinistarstvo za pitanja branitelja HN objavilo je Javni poziv za podnoenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko lije?enje/medicinsku rehabilitaciju za pripadnike braniteljske populacije u HN. Za realizaciju ovog projekta u Prora?unu HN za 2017. osigurano je 100.000,00 KM, a koje kategorije mogu ostvariti pravo na spomenuto lije?enje i medicinsku rehabilitaciju, kao i popis dokumentacije koji je potrebno priloiti, moete pro?itati OVDJE.

Zahtjev je potrebno dostaviti na propisanom obrascu koji se izdaje u prostorijama Ministarstva za pitanja branitelja HN, a mogu?e ga je preuzeti na internet stranci Ministarstva i u prilogu ove vijesti.

Prilozi:
Javni poziv
Zahtjev

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537