Javni poziv za prikupljanje prijava radi izbora pravnh osoba-poduze?a, organizacija i ustanova u javnom i drutvenom odjelu u kojima ?e se provoditi odgojna preporuka izre?ena maloljetniku

Ispis
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegova?ko-neretvanska upanija
Centar za socijalni rad ?itluk

Na temelju ?lanka 3. Pravilnika o utvr?ivanju op?ih kriterija za izbor odgovaraju?eg poduze?a, organizacije i ustanova u javnom i drutvenom odjelu u kojima ?e se provoditi odgojna preporuka izre?ena maloljetniku (Slubene novine Federacije BiH, br. 43/10),Centar za socijalni ?itluk, Trg Duhanski br.6, ?itluk, objavljuje


JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba poduze?a, organizacija i ustanova u javnom i drutvenom odjelu u kojima ?e se provoditi odgojna preporuka izre?ena maloljetniku.


Pravo u?e?a
Pravo u?e?a imaju pravne osobe koje ispunjavanju sljede?e uvjete:
1. Da su kod nadlenog suda registrirani za vrenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekolokog sadraja;
2. Da imaju plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izre?ena odgojna preporuka;
3. Da vrsta poslova koje ?e maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije koditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, ?ijom upotrebom se ne naruava zdravlje i sigurnost;
5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
6. Da su uposlenici spremni da prihvate maloljetnika na provo?enje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovaavanja;
7. Da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobnim i stru?nim svojstvima moe vriti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sura?ivati sa Centrom;
8. Da se obvezuje da ?e prilikom provo?enja odgojne preporuke izre?ene maloljetniku potovati sve me?unarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i doma?e standarde kojima se ure?uje zatita djece na radu, sigurnost djece na radu i zatita prava djece.


Neophodna dokumentacija
Uz prijavu na javni poziv, pravne osobe su u obvezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz javnog poziva i to:
1.da su kod nadlenog suda registrirani za vrenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekolokog sadraja;
2.Izjavu
-da imaju plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izre?ena odgojna preporuka;
-da vrsta poslova koje ?e maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije koditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
-da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, ?ijom upotrebom se ne naruava zdravlje i sigurnost;
-da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za zdravu i poticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
-da su uposlenici spremni da prihvate maloljetnika na provo?enje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovaavanja;
-da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobnim i stru?nim svojstvima moe vriti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sura?ivati sa Centrom;
-da se obavezuje da ?e prilikom provo?enja odgojne preporuke izre?ene maloljetniku potovati sve me?unarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i doma?e standarde kojima se ure?uje zatita djece na radu, sigurnost djece na radu i zatita prava djece.


Podnoenje prijave
Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zape?a?enoj koverti s naznakom Prijava na javni poziv, NE OTVARATI, na adresu:

Centar za socijalni rad ?itluk
Trg Duhanski br.6.
88 260 ?itluk
Trokovi postupka
Centar za socijalni rad ?itluk ne snosi nikakve trokove pravnim osobama u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva
Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva .

Dodatne informacije
Po isteku roka za prijavu na javni poziv Centar za socijalni rad ?itluk ?e izvriti odabir pravnih osoba, sa?initi listu izabranih pravnih osoba i sa istim zaklju?iti sporazum o provo?enju odgojne preporuke.
Ravnatelj:
Zdenko Markota
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537